Foster Kennedy Sendromu

Genellikle olfaktor oluk veya sfenoid kanat iç 1/3 yerleşimli lezyonlara bağlı (genellikle menenjiom)

Klasik Triadı:

  1. Aynı taraf anosmi
  2. Aynı taraf santral skotom ( optik sinir basısına bağlı optik atrofi ile birlikte)
  3. Karşı taraf papil ödem (KİBAS nedeniyle)

*Bazen tümörün orbitaya uzanımı nedeniyle aynı tarafta propitozis oluşur.

Araknoid Kistlerde Tedavi Endikasyonları

1. Klinik bulgular:
• Başka nedenler ile açıklanamayan büyük bir kistin eşlik
ettiği başağrısı,
• Kistin obstrüksiyonuna bağlı hidrosefali,
• Kist yerleşimine bağlı EEG ile doğrulanmış nöbet,
• Endokrinolojik ve görsel yakınmalar.
2. Radyolojik bulgular:
• Kitle etkisi, kist hacmi: Komşu subaraknoid mesafenin
silinmesi korteks ve giruslara bası etkisi tedavi edilmesini
gerektirebilir. Küçük bir kist bulgusuz ise müdahelesiz
bırakılabilirken, büyük bir kistte ise müdahele için
daha istekli olunabilir.

• Kemikte şekillendirme: Bu bulgular kistin, beyinde
boşluk dolduran bir sıvı olmasından öte yer kaplayan
kitle niteliğinde olmasının bir göstergesidir.
3. Yerleşim:
• Sellar-suprasellar, kuadrigeminal: Özellikle gelişme
çağında endokrin ve vizüel semptomların oluşmasının
önüne geçebilmek için erken müdahale edilebilir.
• Posterior fossa: Kitle etkisi ile obstrüktif hidrosefaliye
yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
• İnterhemisferik, konveksite: Nöbet ve korpus kallozum
basısına neden olabileceği düşünülmelidir.
• Temporal kistler nöbet nedeni olduğu zaman tedavi
endikasyonu gözden geçirilmelidir.
4. Yaş:
• Küçük yaşlarda tesbit edilmiş büyükçe bir kistin tedavi
endikasyonu ileri yaşlarda tesbit edilmiş benzer bir
kiste göre daha fazla olmalıdır.
5. Kistin büyüklüğü:
• Kitle etkisi çok az olsa bile küçük yaşlarda tesbit edilmiş
büyük bir orta hat veya posterior fossa kisti tedavi için
uygun olabilir.

İNBH

Yüksek Olasılıkla INBH
1. Hikaye
a. Sinsi baslangıç (akut karsıtı)
b. 40 yasından sonra baslangıç
c. En az 3- 6 aydır var olan semptomlar
d. Kafa travması, intraserebral hemoraji, menenjit ve diger bilinen sekonder hidrosefali nedenleri gibi
bilinen bir etkenin olmaması
e. Zamanla ilerleyici olması
f. Hastanın mevcut semptomlarını açıklayan nörolojik, psikiyatrik, genel tıbbi durumların hiçbirisinin
olmaması
2. Radyoloji
a. Serebral atrofi ya da konjenital genislemeye baglı olmayan ventriküler genisleme (Evans oranı > 0.3)
b. BOS akımında makroskopik tıkanıklık olmaması
c. Asagıdakilerden en az bir tanesinin olması:
i. Hipokampus atrofisine baglı olmayan lateral ventrikül temporal horn genislemesi
ii. Kallozal açının 40 derece veya daha fazla olması
iii.Mikrovasküler iskemik degisiklik veya demiyelinizasyona baglı olmayan, BT ve MR’daki
periventriküler sinyal degisiklikleri dahil, beyin su içeriginde degisiklik
iv.MR’da BOS akımının akuaduktus serebri veya 4. ventrikül seviyesinde kesilmesi
INBH tanısı için gerekli olmayan ancak tanıyı destekleyen diger görüntüleme bulguları
1. Semptomlar ortaya çıkmadan yapılan görüntülemede daha küçük ventrikül boyutu olması veya
hidrosefali kanıtı olmaması
2. Radyoizotop sisternografide 48- 72 saat sonra serebral konveksitelerde gecikmis klirens
3. Sine-MR çalısmasında ventriküler akım hızında artıs
4. SPECT asetazolamid testinde azalmıs periventriküler perfüzyon
3. Klinik
Asagıdakilerden en az iki tanesinin bulunması ve diger durumlardan bagımsız olması
a. Adım yüksekliginde azalma
b. Adım uzunlugunda azalma
c. Yürüyüs hızında azalma
d. Yürüme sırasında gövdenin salınmasında artma
e. Ayakta genis tabanlı durma
f. Yürüme sırasında ayak parmaklarının dısarıya dogru bakması
g. Gövdede geriye egilme (kendiliginden ya da provakasyon ile)
h. Blok halinde dönme (180 derece dönüs için üç ya da daha fazla adım atma)
i. Yürüme dengesinin bozulması, yürüme testinde 8 adımda 2 ya da daha fazla düzeltme adımı olması
Asagıdakilerden en az iki tanesinin bulunması ve diger durumlardan bagımsız olması
a. Psikomotor yavaslama
b. Ince motor hareket hızda azalma
c. Ince motor hareket dogrulugunda azalma

d. Dikkati saglama ve yöneltmede azalma
e. Yakın hafızada azalma
f. Planlanmıs hareketlerde bozulma
g. Davranıssal veya kisilik degisiklikleri
Asagıdakilerden en az bir tanesinin bulunması
a. Primer ürolojik hastalıga baglı olmayan aralıklı veya sürekli idrar inkontinansı
b. Sürekli idrar inkontinansı
c. Idrar ve gaita inkontinansı
Asagıdakilerden herhangi ikisinin olması
4. Fizyoloji
Lomber ponksiyon veya benzer prosedür ile belirlenen BOS açılıs basıncının 5- 18 mm Hg (veya 70- 245
mm H2O) olması. Dogru basınç ölçümü yapıldıysa bu degerlerin üstü ya da altı degerler INBH tanısıyla
uyusmaz.

 
Olası INBH
1. Hikaye
a. Subakut veya sinsi baslangıç
b. Çocukluk çagından sonra herhangi bir yasta baslaması
c. Baslangıç bulgularının 3 aydan daha kısa süredir olması
d. Orta derecede kafa travması, intraserebral hemoraji hikayesi, menenjit hikayesi gibi hastalıkları takiben
gelismesi
e. Hastanın mevcut semptomlarına eslik eden nörolojik, psikiyatrik, genel tıbbi durumlardan biri
bulunabilse de hastalıgın tamamen bu nedenlere baglı olmaması
f. Progresyon göstermemesi ya da belirsiz progresyon göstermesi
2. Radyoloji
a. Ventrüler boyutu genisletecek kadar ciddi serebral atrofi bulgusu
b. Ventrikül boyutunu etkileyen yapısal lezyonlar
3. Klinik
a. Gözlenebilen yürüme ve denge bozuklugu olmadıgı durumlarda inkontinans ve/veya demans
b. Tek basına yürüme bozuklugu veya demans
4. Fizyoloji
BOS açılıs basıncının yüksek olasılıkla INBH için gerekli basınç aralıgının dısında olması veya ölçülememesi

 

 
Olasılık Dısı INBH
1. Ventrikülomegalinin olmaması
2. Papil ödem gibi intrakranial basınç artısı bulgularının olması
3. INBH klinik triadının hiçbirinin olmaması
4. Semptomların diger nedenlerle açıklanabilmesi

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

Yukarı ↑